Trạm 60m3/h Đakglei – Kontum

Trạm 60m3/h lắp đặt cho công ty Hồng Phát tại Dakglei – Kontum.

Hoàn thành và đi vào hoạt động tháng 12 năm 2009.
 

Sau đây là một số hình ảnh trong qua trình lắp đặt và vận hành trạm trộn.