Trạm 60 Miền Trung

Trạm trộn 60m3/h được lắp đặt cho tổng công ty cổ phần Miền Trung. Trạm đi vào vận hành tháng 10 năm 2010.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu: