Trạm 100 Alpha

Trạm trộn 100m3/h được lắp đặt cho công ty cổ phần ALPHA. Đây là trạm thứ hai lắp đặt cho công ty này. Trạm 60 đầu tiên lắp đặt cho ALPHA vào tháng 2 năm 2010. Trạm 100 này dự kiến đi vào vận hành tháng 3 năm 2011.


Dưới đây là một số hình ảnh lắp dựng tiêu biểu: